google.de
DIN A0 1181 x 841 mm Plakate Poster
DIN A1 841 x 594 mm Plakate Poster
DIN A2 594 x 420 mm Plakate Poster
DIN A3 420 x 297 mm Plakate Poster Ausklapper (z.B. Karten)
DIN A4 297 x 210 mm Briefe Examensarbeiten, Standardformat
DIN A5 210 x 148 mm Handzettel Flyer
DIN A6 148 x 105 mm Karten Flyer
DIN A7 105 x 75 mm Flyer
DIN Lang 99 x 210 mm Karten Flyer
Visitenkarte 55 x 85 mm Visitenkarten